Az alapfokú művészetoktatás


Olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a művészeti terület azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a színművészeti-bábművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
Az iskolában folyó nevelőmunka alapelveit a demokratikus társadalmi viszonyok elfogadásának mindennapi gyakorlata, az önálló gondolkodásra és alkotásra nevelés, az egészséges életmód kialakítása és a kiemelt esztétikai nevelés határozza meg.

 

Az előképző és az alapfokú szakaszokban (előképző 1-2., alapfok 1-6. évfolyamán):

Célok:

- a színművészet iránt érdeklődő tanulók személyiségének fejlesztése a dráma- és színjáték eszközeivel;

- alapvető színházi ismeretek közvetítése élményszerű formában;

- a művészetek befogadására nevelés;

- esztétikai nevelés, ízlésformálás;

- az önkifejezés lehetőségének biztosítása,

- az önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak eredményeik felismerésére és azokat más tevékenységükben is hasznosítani tudják.

- a drámajáték-oktatás módszertani fejlesztése.

Feladatok:

- képességek, készségek fejlesztése (kiemelten: érzékelés, megfigyelés, koncentráció, alkotóképesség, problémamegoldás, kommunikáció, empátia, együttműködés, önértékelés);

- az egyéni képességekhez igazodó oktatás;

- változatos dramatikus tevékenységformák biztosítása;

- a befogadás élményében részesíteni a tanulót (a színházművészet és a társművészetek területén egyaránt);

- a pedagógiai műhelymunka támogatása.

Eszközök:

- tanórákba beépített készség- és képességfejlesztő gyakorlatok;

- hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás stb.);

- differenciált feladatokon keresztül dramatikus technikák megismerése és széleskörű alkalmazása;

- táborokban a tanév során alkalmazott munkaformák további begyakorlása, illetve a dráma eszközeivel a világról és önmagunkról alkotott ismereteinknek további bővítése (pl.: meghatározott téma, vagy életkori, szociális stb probléma köré csoportosítva);

- színház-, kiállítás- és hangverseny látogatások;

- szíházi előadások megtekintése videofelvételről;

- a pedagógiai kísérletező tevékenység lehetőségének biztosítása, bemutatóórák, szakmai fórumok szervezése, pályázati lehetőségek követése.

 

A továbbképző szakaszban (7-10. évfolyamon):

Célok:

- a színművészet iránt érdeklődő, tehetséges tanulók fejlesztése;

- a színházról alkotott ismeretek bővítése élményszerű formában;

- a színjáték, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztaltatása;

- az önkifejezés lehetőségének biztosítása;

- az önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése, annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját képességeik felismerésére, és azokat színházi tanulmányaik során alkalmazni tudják;

- a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket a színjátékban is alkalmazni tudják.

- a színjátékoktatás módszertani fejlesztése.

Feladatok:

- készség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás (kiemelten: alkotás, kifejezés, kommunikáció, koncentráció, együttműködés, önértékelés);

- a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek, a színjáték kulturális tradícióinak a megismertetése;

- a tanulók színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítése.

- az alkotás élményében részesíteni a tanulót;

- a befogadás élményében részesíteni a tanulót;

- a pedagógiai műhelymunka támogatása.

Eszközök:

- tanórákba beépített készség- és képességfejlesztő gyakorlatok;

- hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás stb.);

- differenciálás (gyorsítás, mélyítés, versenyeztetés, felkészítés szakirányú továbbtanulásra, alkotótáborok szervezése stb.)

- differenciált feladatokon keresztül színházi konvenciók széleskörű alkalmazása;

- a tanórákon a közösen végzett munka folyamatos egyeztetése, értékelése a színházi szókészlet felhasználásával;

- élő és felvett szíházi előadások megtekintése, elemzése a színház fogalmi szókészletének felhasználásával;

- előadások létrehozása, bemutatása;

- a pedagógiai kísérletező tevékenység lehetőségének biztosítása, bemutatóórák, szakmai fórumok szervezése, pályázati lehetőségek követése.

 

Az egyes tantárgyak cél- és feladatrendszerét az alapfokú művészetoktatás helyi tanterve tartalmazza.

 
A honlap sütiket használ a böngészés támogatására és egyes funkciók elérésére. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához. A sütik kezeléséről további információt az Adatvédelem menüpont alatt talál.